Διήγημα Μπονζάι του Γ. Δουατζή

Γιῶργος Δουατζῆς Μι­κρὸ δο­κί­μιο γιὰ τὸν Χρό­νο τοῦ­το γά­ρ ἐ­στι­ν ὁ χρό­νος, ἀ­ριθ­μὸς κι­νή­σε­ω­ς κα­τὰ τὸ πρό­τε­ρον καὶ ὕ­στε­ρον Ἀ­ρι­στο­τέ­λης (Φυ­σι­κά) ΠΑΠΠΟΥΣ ἔ­τρε­χε μὲς στὸν χι­ο­νιᾶ κρα­τών­τας ἀ­πὸ τὸ χέ­ρι τὸ ἐγ­γό­νι. Ἔ­τρε­χαν ὄ­μορ­φοι κι ἀν­τάλ­λα­ζαν τοὺς ρό­λους τους μέ­σα στοὺς αἰ­ῶ­νες ξε­γε­λών­τας τὸν χρό­νο μὲ ποι­ή­μα­τα καὶ τρα­γού­δια. Δι­ό­τι ὁ χρό­νος δὲν ἔ­μα­θε ὅ­τι.. Περισσότερα…